ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Κ.Δ.Α.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2017-2018
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

25 Μαϊος 2017
(0 ψήφοι)
K2_ITEM_AUTHOR 

map newΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Κ.Δ.Α.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Δικαίωμα συμμετοχής : έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες νηπίων, παιδιών ή και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία , που :

α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε. Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.):Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα

γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα , το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ ευρώ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω.

Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών :

α) Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(www.eetaa.gr)

Υποβολή Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση – Όροι συμμετοχής :

α) Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 24/05/2017 έως τις 9/6/2017 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ .

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,ορίζεται η 9/6/2017 και ώρα 24:00 μ.μ. βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ από τον Γονέα Ταχυδρομικώς στην Δ/νση στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α στη Θεσ/νίκη (Τσιμισκή 27, Τ.Κ.54624) σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ , ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ θα υποβάλλουν ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών ή απλή φωτοτυπία με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ :

Α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.

Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης) και

Γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016)

Δ. Δικαιολογητικά απασχόλησης

1. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

· Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει.

· Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πινάκα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

2. Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση) απαιτείται

· Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), και το είδος της απασχόλησης

· Εργόσημο (αντίγραφο εργοσήμου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 μηνών ή

Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

3. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται

· Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

· βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφειλει ασφαλιστικές εισφορές

· Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

4. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται

· βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφειλει ασφαλιστικές εισφορές

2.4.3 Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:

αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και

αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2.4.4 Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από τις 24/5/2017 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΣΤΑ Ν.ΒΡΑΣΝΑ ΤΗΛ. 2397021727 ώρες από 08:00 π.μ.- 15:00 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Π

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top