ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

20 Σεπτεμβρίου 2019
(0 ψήφοι)
K2_ITEM_AUTHOR 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 19/09/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 20156 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 (παράγραφος 2, περίπτωση γ’) και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/16), ο Δήμος Βόλβης προκειμένου να προσφύγει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» για ένα μήνα λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μέχρι την κατακύρωση του τρέχοντος υπ' αρ. 4/2019 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με αριθμό μελέτης 5/2019), προϋπολογισμού 49.196,76 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) (39.674,81 € άνευ Φ.Π.Α.), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εκδηλώσει ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική έγγραφη προσφορά για το/τα τμήμα/τα – υποτμήμα/τα της άνω προμήθειας που επιθυμεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επισυναπτόμενη της παρούσας πρόσκλησης υπ’ αρ. 47/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου υπόψη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΣΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τ.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά στο : www.dimosvolvis.gr

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top